Lidjer van 2018

Woarum nit, november 2018

Lidje van nuus, november 2018

Die hant ing pan aaf, november 2018

Vasteloavend óp sjtroas, november 2018

Vasteloavendsroetsjbaan, oktober 2018

Vruier is lang jeleie, oktober 2018

Bij ós in de wieëtsjaf, oktober 2018

Vier hant allemoal wal jet, oktober 2018

Wents te zessieg bis, oktober 2018

Vier tswai tselle vuur doezend, tseptember 2018

Mondieg, mondieg, tseptember 2018

Jroeëser wie miech zelver, tseptember 2018

Iech bin miech doch jet sjieks, tseptember 2018

Vertrouwe in de miensjheet, aujoes 2018

Jewaltieg jód, aujoes 2018

Dan hat mennieg vuejelsje jesjèse dat noen nog jee vutje hat, aujoes 2018

Vier hant allemoal wal jet, aujoes 2018

Ejaal, aujoes 2018

Kweëte óp de zieël, joelie 2018

Puutsje, joelie 2018

Zon, zieë en zussiegheet en diech, joelie 2018

Iech jon óp ’t sjwumbad aa, joelie 2018

Iech sjrai ’t oes, joenie 2018

En dan weëd ’t werm oavend, joenie 2018

D’r Kirchroablues, joenie 2018

Bij ós óp ’t terras, mai 2018

Bedoere, mai 2018

D’r rolsjlaag, mai 2018

Iech bin inne joedas, mai 2018

Kweerdriever, mai 2018

Doe bis ummer doa, april 2018

Hei is ’t sjun, april 2018

Ee jemoald, april 2018

D’r intsiegste, april 2018

Hajapoepaja, meëts 2018