Lidjer van 2021

’t Laoch, detsember 2021  

Perfek, detsember 2021  

  Vier treffe ós wal haoverweëgs, detsember 2021  

Flaich is dat jraad d’r depere zin, detsember 2021  

  Joa, detsember 2021  

  Vier losse ós d’r daag nit verzouwe, detsember 2021  

    Vier broeche jinne sjtriet tse maache, detsember 2021  

  Mit diech jeet alles besser, november 2021  

  Vier zinge sjlajere wie vruier, november 2021  

    Maach van die kink jinne vasteloavends-jek, november 2021    

  D’r droom, oktober 2021    

  Luezoeng, oktober 2021  

  Wents te dan jees tselle, oktober 2021  

    Mieng hoare zunt ing jesjiechte apaat, oktober 2021    

  Iech bin tse sjpieë, tseptember 2021  

    Different joys for different boys, tseptember 2021    

  Roeëzeblad, tseptember 2021  

    Paas in jodsnaam mit dizze keël hei óp,  tseptember 2021    

  Tsing moal, tseptember 2021    

    Vier óch, aujoes 2021    

  ’t Naats óp de trap, aujoes 2021  

    Ónnuezel en ónsjuldieg, aujoes 2021  

    Vier zunt allemoal zoeë besjeftiegd, aujoes 2021    

  Iech voelens nog vöal levver, joelie 2021    

    Iech wil lofe, joelie 2021  

    D’r zenger hilt ziech nit an jang, joelie 2021    

  Huus-je va leem, joelie 2021    

  ’t Deet zoeë lekker pieng, joenie 2021  

    Probleme, joenie 2021  

    Lek diech in de mangel, joenie 2021  

    Iech bin jónk va binne, joenie 2021    

  Blief jezónk/blijf gezond mit d’r Rafael Rozenblad, joenie 2021  

    En doe koams doe, joenie 2021  

    Woa junt vier da noen hin, mai 2021    

  Iech hod va diech, mai 2021  

    Iech bin bauw zessieg, mai 2021  

    Ao, miene vrunk, mai 2021  

    Jeweëne, april 2021  

    D’r tswek van ós kót leëve, april 2021  

    Jef miech nog ing sjpriets, april 2021    

  Alles sjpilt ziech aaf in miene kop,  april 2021  

    Veer wöad in drei akkoade, meëts 2021  

    Miene kop sjteet in blui, meëts 2021  

    Leef breuzelsjaos, meëts 2021  

  Bij miech heem, meëts 2021  

    Woa iech jouw zin van krien, meëts 2021  

    ’t Weëd inne sjunne daag, fibberwaar 2021  

    Fes-je, fibberwaar 2021  

  Óp d’r elfde van d’r elfde bin iech jeboare, fibberwaar 2021  

    Vuur de ieësjte moal, fibberwaar 2021  

    Vuur miech is in d’r himmel jing plaatsj, jannewaar 2021  

    Iech ken inne jong, jannewaar 2021  

    Wie sjun ’t hei hu is, jannewaar 2021  

  Poëzie is, jannewaar 2021