Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ’t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

   

Bekiek hei d’r video van:
Auw Sjóttel, went ’t an miech leug
Bekiek hei d’r video van:
Honderwoed
Loester noa ’t lidje:
Middelmoas, detsember 2023
Honderwoed, Auw Sjóttel, november 2023
Nuus wie inne rauwel, november 2023
Zicher bin iech inne loestieje man, november 2023
Maska, november 2023
Floeze in d’r kop, november 2023
’t Kan, oktober 2023
In alles zitst e lidje, tseptember 2023
Bloos óp bezuk, tseptember 2023
Besser jód jeklauwd, wie sjleët zelver jemaad,  tseptember 2023
Moel nit zoeëvöal en los ins koad aaf, aujoes 2023
Sjterve, aujoes 2023
In mie bedje, aujoes 2023
Doe darfs kieke, aujoes 2023
’t Sjlimste in mie lidjersjriefbesjtoa, aujoes 2023
Vrung, joelie 2023
Iech han d’r langste, joelie 2023
Mie leef wat is ’t hees, joelie 2023
Haoverweëgs, joenie 2023
En dan hant vier werm inne noa ’t jraaf jedrage, joenie 2023
Vier maache alles, mai 2023
Diene daag, mai 2023
Diech bis neet allein, mai 2023
Doa häu iech óch jeer e sjiefje van, mai 2023
Moel nit zoeë vöal, april 2023
In ’t depe, meëts 2023
’t Feële de wöad, meëts 2023
Jiddere leëftsiet is tse jónk, meëts 2023
Hei móts te ’t mit doeë, meëts 2023
Heemwieë noa Kirchroa, meëts 2023
De auw zök, fibberwaar 2023
Is ’t doch werm vasteloavend, fibberwaar 2023
Joepeman, fibberwaar 2023
Komiesje zaache, jannewaar 2023
Iech bin tswai man tsejeliech, jannewaar 2023
De sjproach va Kirchroa, jannewaar 2023
Jód nuits, jannewaar 2023