Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Hei sjteet d’r video van TSE JEK:
https://youtu.be/blt1OURs7ic
Vöal sjpas.
Loester noa ’t lidje:
Vier treffe ós wal haoverweëgs, april 2020
Alsof-s te bij miech bis, april 2020
Sjieke name, meëts 2020
Ee jemoald, meëts 2020
Ee dink is wal dudelieg, meëts 2020
D’r intsiegste, meëts 2020
D’r wèg noa heem, fibberwaar 2020
Jeuch óp d’r ruk, fibberwaar 2020
Maach miech nit d’r sjömmel sjui, fibberwaar 2020
Tse jek, fibberwaar 2020
Jeleuf nit wat auw lu diech zage, jannewaar 2020
Ónger ’t vólk, jannewaar 2020
Sjpui ins in de heng, jannewaar 2020
Wail dat noe eemoal zoeë miene aad is, jannewaar 2020
Iech bin jinne hillieje, detsember 2019