Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ’t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

   

Loester noa ’t lidje
In mieng eje sjproach, joelie 2024
Vier kanne al verwade, óch ’t jouwe, joelie 2024
Wie auwer me weëd, joelie 2024
Reëtoes en rejel, joenie 2024
Óngerweëg, joenie 2024
Wat mós dat weëde wen iech achtsieg bin, joenie 2024
Hebban olla vogela, mai 2024
Jans sjtil in miech, mai 2024
Ach, die zon, mai 2024
Kóm, vier maache ’t ós jemuutlieg, april 2024
Kneët van ’t leëve, april 2024
De nui tsiet, april 2024
Dreume, meëts 2024
De sjood van de welt, meëts 2024
Dat is woa koens vuur sjteet, meëts 2024
Mie broor, meëts 2024
Zinge, fibberwaar 2024
Ach dokter, fibberwaar 2024
Bis óp ’t laoch, fibberwaar 2024
Vier viere jing vasteloavend, fibberwaar 2024
’t Weer is jód, mar de lu doge nit, jannewaar 2024
Jiddere daag, jannewaar 2024
Allemoal blauw, jannewaar 2024
Al bin iech d’r letste miensj óp eëd, jannewaar 2024