Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ’t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

   

Loester noa ’t lidje
Zinge, fibberwaar 2024
Ach dokter, fibberwaar 2024
Bis óp ’t laoch, fibberwaar 2024
Vier viere jing vasteloavend, fibberwaar 2024
’t Weer is jód, mar de lu doge nit, jannewaar 2024
Jiddere daag, jannewaar 2024
Allemoal blauw, jannewaar 2024
Al bin iech d’r letste miensj óp eëd, jannewaar 2024