Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Loester noa ’t lidje:
Jeleuf nit wat de lu diech zage, jannewaar 2020
Ónger ’t vólk, jannewaar 2020
Sjpui ins in de heng, jannewaar 2020
Wail dat noe eemoal zoeë miene aad is, jannewaar 2020
Iech bin jinne hillieje, detsember 2019