Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ’t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Kiek hei noa d’r nui video van: Maach van die kink jinne vasteloavends-jek:
https://youtu.be/HKmy5_1XQFI
Loester noa ’t lidje
Vier broeche jinne sjtriet tse maache, detsember 2021
Mit diech jeet alles besser, november 2021
Vier zinge sjlajere wie vruier, november 2021
Maach van die kink jinne vasteloavends-jek, november 2021
D’r droom, oktober 2021
Luezoeng, oktober 2021
Wents te dan jees tselle, oktober 2021
Mieng hoare zunt ing jesjiechte apaat, oktober 2021
Iech bin tse sjpieë, tseptember 2021
Different joys for different boys, tseptember 2021
Roeëzeblad, tseptember 2021
Paas in jodsnaam mit dizze keël hei óp,  tseptember 2021
Tsing moal, tseptember 2021
Vier óch, aujoes 2021
’t Naats óp de trap, aujoes 2021
Ónnuezel en ónsjuldieg, aujoes 2021
Vier zunt allemoal zoeë besjeftiegd, aujoes 2021
Iech voelens nog vöal levver, joelie 2021
Iech wil lofe, joelie 2021
D’r zenger hilt ziech nit an jang, joelie 2021
Huus-je va leem, joelie 2021
’t Deet zoeë lekker pieng, joenie 2021
Probleme, joenie 2021
Lek diech in de mangel, joenie 2021
Iech bin jónk va binne, joenie 2021
Blief jezónk/blijf gezond mit d’r Rafael Rozenblad, joenie 2021
En doe koams doe, joenie 2021
Woa junt vier da noen hin, mai 2021
Iech hod va diech, mai 2021
Iech bin bauw zessieg, mai 2021
Ao, miene vrunk, mai 2021
Jeweëne, april 2021
D’r tswek van ós kót leëve, april 2021
Jef miech nog ing sjpriets, april 2021
Alles sjpilt ziech aaf in miene kop,  april 2021
Veer wöad in drei akkoade, meëts 2021
Miene kop sjteet in blui, meëts 2021
Leef breuzelsjaos, meëts 2021
Bij miech heem, meëts 2021
Woa iech jouw zin van krien, meëts 2021
’t Weëd inne sjunne daag, fibberwaar 2021
Fes-je, fibberwaar 2021
Óp d’r elfde van d’r elfde bin iech jeboare, fibberwaar 2021
Vuur de ieësjte moal, fibberwaar 2021
Vuur miech is in d’r himmel jing plaatsj, jannewaar 2021
Iech ken inne jong, jannewaar 2021
Wie sjun ’t hei hu is, jannewaar 2021
Poëzie is, jannewaar 2021