Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Loester noa ’t lidje
’t Weëd inne sjunne daag, fibberwaar 2021
Fes-je, fibberwaar 2021
Óp d’r elfde van d’r elfde bin iech jeboare, fibberwaar 2021
Vuur de ieësjte moal, fibberwaar 2021
Vuur miech is in d’r himmel jing plaatsj, jannewaar 2021
Iech ken inne jong, jannewaar 2021
Wie sjun ’t hei hu is, jannewaar 2021
Poëzie is, jannewaar 2021