Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Kiek hei noa d’r nuie video van: Leef breuzelsjaos: https://youtu.be/ab3Hfcpfg2A
Loester noa ’t lidje
Alles sjpilt ziech aaf in miene kop,  april 2021
Veer wöad in drei akkoade, meëts 2021
Miene kop sjteet in blui, meëts 2021
Leef breuzelsjaos, meëts 2021
Bij miech heem, meëts 2021
Woa iech jouw zin van krien, meëts 2021
’t Weëd inne sjunne daag, fibberwaar 2021
Fes-je, fibberwaar 2021
Óp d’r elfde van d’r elfde bin iech jeboare, fibberwaar 2021
Vuur de ieësjte moal, fibberwaar 2021
Vuur miech is in d’r himmel jing plaatsj, jannewaar 2021
Iech ken inne jong, jannewaar 2021
Wie sjun ’t hei hu is, jannewaar 2021
Poëzie is, jannewaar 2021