Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ’t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Bekiek hei d’r video van: Ónger ’t vólk: https://youtu.be/LwF5idVEFtA
Loester noa ’t lidje:
Moel nit zoeë vöal, november 2022
KWJ, november 2022
Ónger ’t vólk, november 2022
Joepeman, november 2022
E lidje uvver nieks
Iech bin al lang nit mieë zoeë jód wie iech vruier woar, oktober 2022
De proem, oktober 2022
Óch went alles sjeef jeet, tseptember 2022
Me wees ’t ja noeëts, tseptember 2022
Ejentlieg, tseptember 2022
D’r jroeëse plaan, tseptember 2022
An ’t eng van d’r wèg, 1 tseptember 2022
O, mie komiesj lief, aujoes 2022
D’r zoam en de blom, aujoes 2022
De sjpas jluit noa, aujoes 2022
Adieë, aujoes 2022
Kiek ins, joelie 2022
Moeziek, joelie 2022
Ach, wat bin iech vroeë, joelie 2022
Woa is d’r Joep, joelie 2022
Ós plat, joelie 2022
Oogkleppe, joenie2022

Jeweëne, joenie 2022
Mit sjrieve kom iech heem, mai 2022
Ing sjtim die de sjtilte vult, mai 2022
Hey lu, iech han kanker, mai 2022
Sjrievet iech e lidje, mai 2022
Sjwatse meneer, april 2022
Wents te freulieg bis, april 2022
Zets diech jeweun e sjtreufje moeziek óp,  april 2022
Zoeë jeet dat allewiel, april 2022
BloaBloaBloa, meëts 2022
Wits te wat d’r ziems noen ummer is, meëts 2022
Wents te dan jees tselle, meëts 2022
Went iech ’t nog ins muet doeë, meëts 2022
Iech han d’r langste, meëts 2022
Miene kop sjteet in blui, fibberwaar 2022
Doa is ummer wal jet um jouw zin va tse krieje, fibberwaar 2022
A jenne sjlaagboom, fibberwaar 2022
Wen iech ’t nog ins muet doeë, fibberwaar 2022
Wen iech ins nit mieë bin, jannewaar 2022
Zicher bin iech inne loestieje man, jannewaar 2022
Zörg vuur jenóg tsoeker drin, jannewaar 2022

Iech wil lofe, jannewaar 2022