Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Kiek hei noa d’r video van Tsezame teëje Alzheimer!

Loester noa ’t lidje:

Ummer ‘tzelfde lidje, meëts 2019

Vier hant nit ’t ieëwieg leëve, meëts 2019

Kirchroa jeet mit, meëts 2019

Kweer durch Kirchroa, fibberwaar 2019

Me wilt ummer han wat me nit krieje kan, fibberwaar 2019

Iech dans diech van de zökke, fibberwaar 2019

Doof noos, fibberwaar 2019

Auwieë, auwieë, jannewaar 2019

Mie hats klopt, jannewaar 2019

Seks mit de ex van d’r Lex, jannewaar 2019

Wat miech nit umhuit, jannewaar 2019

Went alle ieëlend van dis welt, jannewaar 2019