Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer.

Hei sjteet d’r video van: ’t WOAR INNE ZOMMER WIE NOG NOEËTS
Loester noa ’t lidje:
Me mós de fester viere wie ze valle, november 2020
Maach van die kink jinne vasteloavendsjek, november 2020
Iech bin jetrouwd mit de doater van d’r wieët, november 2020. Mit WEERWAAS!!!
Hei móts te ’t mit doeë,  november 2020
Kirchröadsjer bin iech, oktober 2020
Nurjens is ’t zoeë sjun wie heem, oktober 2020
Iech wunsj, oktober 2020 tsezame mit d’r Ritch!!!
Vuur diech, oktober 2020
’t Wadetsimmer, tseptember 2020
Miene sjtich, tseptember 2020
’t Kunt alles jód, tseptember 2020
Auwieë, auwieë, tseptember 2020
Zoeperjoepieman,  tseptember 2020
’t Woar inne zommer wie nog noeëts, aujoes 2020
Dan hat mennieg vuejelsje jekakd, dat noe nog jee vutje hat, aujoes 2020
D’r intsiegste deë nog drin jeleuft, aujoes 2020
’t Sjtinkt, joelie 2020
Nuus, joelie 2020
Fado, joelie 2020
Jemengd sjwumme, joelie 2020
Quarantaine, joenie 2020
Zommer, joenie 2020 mit d’r Wiel Hamers
Troane va jeluk, joenie 2020
Tsezame zunt vier vrieë, joenie 2020
Iech fiets, mai 2020
Vier maache ós ubberhaups jing zörje, mai 2020
D’r sjterkste boom, mai 2020
Den noa ’t leëve bliet de leefde, mai 2020
Bezuk is jraad wie visj, april 2020
Iech bin jeboare, april 2020
Vier treffe ós wal haoverweëgs, april 2020
Alsof-s te bij miech bis, april 2020
Sjieke name, meëts 2020
Ee jemoald, meëts 2020
Ee dink is wal dudelieg, meëts 2020
D’r intsiegste, meëts 2020
D’r wèg noa heem, fibberwaar 2020
Jeuch óp d’r ruk, fibberwaar 2020
Maach miech nit d’r sjömmel sjui, fibberwaar 2020
Tse jek, fibberwaar 2020
Jeleuf nit wat auw lu diech zage, jannewaar 2020
Ónger ’t vólk, jannewaar 2020
Sjpui ins in de heng, jannewaar 2020
Wail dat noe eemoal zoeë miene aad is, jannewaar 2020
Iech bin jinne hillieje, detsember 2019