Lidjer van 2020

Loester noa ’t lidje:   Dat ’t zoeë wied kómme moeët, detsember 2020  

    Diechtere, detsember 2020  

    Ejentlieg, detsember 2020  

    Vier wole doch nit leëve zoeë, detsember 2020  

    Vroage sjtelle darf nit mieë, detsember 2020  

    Me mós de fester viere wie ze valle, november 2020  

    Maach van die kink jinne vasteloavendsjek, november 2020  

    Iech bin jetrouwd mit de doater van d’r wieët, november 2020. Mit WEERWAAS!!!  

    Hei móts te ’t mit doeë,  november 2020  

    Kirchröadsjer bin iech, oktober 2020  

    Nurjens is ’t zoeë sjun wie heem, oktober 2020  

    Iech wunsj, oktober 2020 tsezame mit d’r Ritch!!!  

    Vuur diech, oktober 2020  

    ’t Wadetsimmer, tseptember 2020  

    Miene sjtich, tseptember 2020  

    ’t Kunt alles jód, tseptember 2020  

  Auwieë, auwieë, tseptember 2020  

    Zoeperjoepieman,  tseptember 2020  

    ’t Woar inne zommer wie nog noeëts, aujoes 2020  

    Dan hat mennieg vuejelsje jekakd, dat noe nog jee vutje hat, aujoes 2020    

  D’r intsiegste deë nog drin jeleuft, aujoes 2020  

    ’t Sjtinkt, joelie 2020  

    Nuus, joelie 2020  

    Fado, joelie 2020  

    Jemengd sjwumme, joelie 2020  

        Quarantaine, joenie 2020  

  Zommer, joenie 2020 mit d’r Wiel Hamers  

  Troane va jeluk, joenie 2020  

  Tsezame zunt vier vrieë, joenie 2020  

  Iech fiets, mai 2020    

  Vier maache ós ubberhaups jing zörje, mai 2020    

      D’r sjterkste boom, mai 2020    

  Den noa ’t leëve bliet de leefde, mai 2020  

    Bezuk is jraad wie visj, april 2020  

  Iech bin jeboare, april 2020    

  Vier treffe ós wal haoverweëgs, april 2020    

  Alsof-s te bij miech bis, april 2020  

    Sjieke name, meëts 2020  

  Ee jemoald, meëts 2020  

  Ee dink is wal dudelieg, meëts 2020  

  D’r intsiegste, meëts 2020  

  D’r wèg noa heem, fibberwaar 2020  

  Jeuch óp d’r ruk, fibberwaar 2020  

  Maach miech nit d’r sjömmel sjui, fibberwaar 2020  

  Tse jek, fibberwaar 2020  

  Jeleuf nit wat auw lu diech zage, jannewaar 2020  

    Ónger ’t vólk, jannewaar 2020  

  Sjpui ins in de heng, jannewaar 2020  

  Wail dat noe eemoal zoeë miene aad is, jannewaar 2020  

  Iech bin jinne hillieje, detsember 2019