Lidjer van 2017

Ing pan aaf, november 2017 Jo Smeets

Mit videoclip óp you tube: https://youtu.be/_RSMfxIYZNo

Hey, hey, ’t is vasteloavend hei, november 2017 Eveline Moonen

Lekker jonge, lekker meëdsjer, november 2017

An ee woad jenóg, november 2017

Dinkend a Limburg, november 2017

Rollator City, oktober 2017

Iech bin van ’t zude, oktober 2017

Döks is ’t leëve zoeë ainfach, oktober 2017

Zaan ainfach joa, oktober 2017

Dreume, tseptember 2017, jesjrève durch ’t Tilde Frauenrath

Bis hei en nit wieër, tseptember 2017

Hens-je d’r jek, tseptember 2017

Jeleuve, aujoes 2017

Wents doe miech mui bis, aujoes 2017

Tsezame, aujoes 2017

Iech bin leëg, aujoes 2017

Vier hant allemoal wal jet, aujoes 2017

De leefde is jroeës, joelie 2017

Doe en iech, joelie 2017

Miech zitst jaresnuus kweer, joelie 2017

Jeluklieg jeluklieg, joenie 2017

Heksesjoes, joenie 2017

’t Interview, joenie 2017

Sjevemeter jong, vuur d’r Frans Haselier

Iech moal miech ing ienzel, mai 2017

d’r Nieëkste sjtap, mai 2017

Gingko, mai 2017

Effe bezinne, mai 2017

Dan drag iech jing kette, mai 2017

’t Lidje, april 2017

Wie iech jónk woar, april 2017

Jef miech dieng hank, april 2017

’t intsiegste, april 2017

Kweëte óp de zieël, meëts 2017

Iech zouw uuch zoeë na mie hats kanne duie, meëts 2017

Vertrouwe in de miensjheet, meëts 2017

Doe broechs jinne floep tse han, meëts 2017

D’r miensj is en bliet e röadsel, meëts 2017

Dagestsiet, fibberwaar 2017

Voele hónk, fibberwaar 2017

’t Jieët jeet jroeëser leed, fibberwaar 2017

De jool die tselt, fibberwaar 2017

’t Liecht wal vasteloavend, jannewaar 2017

Wiesheet, jannewaar 2017

Maach miech besser, jannewaar 2017

Alling zieë, jannewaar 2017