Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer. Went uur jet druvver wilt zage, mail effe noa info@paulweelen.nl
Iech dank uuch alvas. Óp dis zie ’t nuitste lidje, vuur de anger lidjer: klietsj óp Lidjer van 2018 of Lidjer die vier vruier heem zónge.!

Vöal sjpas mit de moeziek.

Mondieg, mondieg, tseptember 2018

Jroeëser wie miech zelver, tseptember 2018

Iech bin miech doch jet sjieks, tseptember 2018