Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer. Went uur jet druvver wilt zage, mail effe noa info@paulweelen.nl
Iech dank uuch alvas.

Óp 14 jannewaar 2017 sjpille vier: D’r Hans Emmen (oes Mastrich), d’r Ton Custers (oes Sjwame) en iech, zeët d’r jek, in ’t Pesthuys i Mastrich um 20.00 oer.

Óch óp 19 jannewaar sjpille vier in Zumpelveld um 20.00 oer bij D’r Klimboom.

 

2016-09-24-192704a

 

Dan bis te karnavalis, november 2016

Iech bin Venlonaer, november 2016, LVK-inzending nommer 2

Iech bin aintseljenger, november 2016, LVK-inzending nommer 1

Geldhaaie, november 2016 óp inne teks van d’r Ger Prickaerts oes Heële

Has te ’t kaod, leve sjats, november 2016

Rozza wólk, oktober 2016

Leef breuzelsjaos, oktober 2016

Iech meen, oktober 2016

Wat dóch iech hei, oktober 2016

Joare va jeluk, tseptember 2016

Iech wil ze trotsdeem zinge, tseptember 2016

De kirch in de midde, tseptember 2016

Blieng blieng, tseptember 2016

Alle ziems, aujoes 2016

Wie in d’r himmel, aujoes 2016

Kenne, aujoes 2016

Iech maach doch zoeë jeer inne sjpatseerjank, aujoes 2016

En iech dreumet, aujoes 2016

Miene engel, joelie 2016

Doe leve herjod, joelie 2016

Dóch doch nit zoeë lestieg, joelie 2016

Tsiet um sjloes tse maache, joenie 2016

Wat zouwe zie wal doeë, joenie 2016

Iech zuk kontak, joenie 2016

Zoeë jónk wie hu, mai 2016

Iech bin jraad aajevange, mai 2016

Miemelfiemel, mai 2016

Bis hei en nit wieër, mai 2016

D’r Ploem is doeëd, oes 2009, mar ópnui aktoewel

Leve Niek, oes 2015, jeweun nog ins!

Puutsj miech, april 2016

Iech wees dat ’t doa urjens is, april 2016

In de zief, april 2016

Oane doeëd, april 2016

Zoeë ummer jeet, april 2016

Ummer vaster, meëts 2016

Ejaal wie kling, meëts 2016

Wie döks, meëts 2016

De keer, meëts 2016

Zoeë komiesj is d’r miensj, fibberwaar 2016

Ós perfekte welt, fibberwaar 2016

Jinne ziems jinne zeek, fibberwaar 2016

Moeziek maache, fibberwaar 2016

Moeziek in d’r poetiek, jannewaar 2016

Zoeë dol, jannewaar 2016

Óp daag wie hu, jannewaar 2016

Boeddha, jannewaar 2016