Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer. Went uur jet druvver wilt zage, mail effe noa info@paulweelen.nl
Iech dank uuch alvas. Óp dis zie ’t nuitste lidje, vuur de anger lidjer: klietsj óp Lidjer van 2018 of Lidjer die vier vruier heem zónge.!

Vöal sjpas mit de moeziek.

Bedoere, mai 2018

D’r rolsjlaag, mai 2018

Iech bin inne joedas, mai 2018

Kweerdriever, mai 2018