Welkom bij mieng moeziek

Hei sjteet jidder wèch e nui lidsje. Van de Buma darf ‘t. Iech wunsj uuch vöal plezeer. Went uur jet druvver wilt zage, mail effe noa info@paulweelen.nl
Iech dank uuch alvas.

 

Iech zouw uuch zoeë an mie hats kanne duie, meëts 2017

Vertrouwe in de miensjheet, meëts 2017

Doe broechs jinne floep tse han, meëts 2017

D’r miensj is en bliet e röadsel, meëts 2017

Dagestsiet, fibberwaar 2017

Voele hónk, fibberwaar 2017

’t Jieëft jee jroeëser leed dan wat d’r miensj ziech zelver aadeet, fibberwaar 2017

De jool die tselt, fibberwaar 2017

’t Liech wal vasteloavend, jannewaar 2017

Wiesheet, jannewaar 2017

Maach miech besser, jannewaar 2017

Alling zieë, jannewaar 2017